Menu

De vervuiling rondom plastic wordt een steeds groter probleem. Veel Westerse landen verschepen hun afval vaak naar landen in Azië. Een groot deel van dat afval komt in de oceaan terecht. Een ander deel wordt door de bevolking zelf verbrand. Super slecht voor het milieu en de volksgezondheid en dus is het de hoogste tijd voor actie!


Robin Koning

Robin Koning

30 april 2021

In 2025 kan het plastic afval dat in de oceanen te vinden is oplopen tot 780.000 ton per jaar als er nu geen actie ondernomen wordt. Indonesië heeft in samenwerking met het Nation Plastic Action Partnership het actieplan gepresenteerd tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum in Zwitserland. Hierin staat beschreven dat ze zich de komende vijf jaar commiteren aan het terugdringen van plastic vervuiling met 70%.
Indonesië genereert ongeveer 6,8 miljoen ton plastic afval per jaar en dit aantal groeit jaarlijks met 5%. Van al dit afval wordt 70% niet in goede banen geleid en verbrand (48%), naar slecht beheerde stortplaatsen gebracht (13%) of gestort in de oceanen (9%). Dit laatste betreft dus 620.000 ton per jaar. Dit moet stoppen!

Er wordt momenteel samengewerkt met nationale en internationale overheden, bedrijven, academici en gemeenschappen om het tij te keren. Dit heeft geleidt tot vele acties en initiatieven. Er moet een systeemverandering komen om plastic vervuiling op te lossen. In het plan is een System Change Scenario (SCS) waarin wordt gewerkt aan vijf systeemveranderingen:
  • Verminderen van het gebruik van plastics en het inzetten van alternatieve materialen. 
  • Stimuleren van hergebruik en inzetten van hoogwaardige recycling.
  • Afvalinzameling verdubbelen (van 39% naar 80% in 2025), waarbij middelgrote en kleine steden prioriteit krijgen. Deze steden zijn namelijk verantwoordelijk voor 75% van de afvalvervuiling.
  • Ook wordt de recycling capaciteit verdubbeld.
  • Tenslotte worden afvalverwerkingsstations gebouwd en uitgebreid om 3,3 miljoen afval in goede banen te leiden. Daarbij gaan ze meer handhaven om illegale verbranding van afval te bestrijden. 

De hierboven genoemde acties krijgt tussen 2017 en 2025 prioriteit. In het plan staat ook beschreven wat het vervolg inhoudt tussen 2025 en 2040. De focus zal dan liggen om de groei richting een circulaire economie en het volledig oplossen van de vervuilingsproblematiek. In 2040 streven ze naar het kunnen recyclen van 40% van het afval (waar ze nu slechts 10% behalen). Kleine stappen worden uiteindelijk grote stappen.

Er wordt gewerkt aan verschillende UN Sustainable Development Goals:

  • Het terugdringen van 20 miljoen ton uitstoot van broeikasgassen per jaar door minder afvalverbranding en meer recycling.
  • Creëren van meer dan 150.000 banen.
  • Verbetering van de volksgezondheid door vermindering van luchtvervuiling, verbetering van het afvalbeleid en het beperken van de verschillende risico's van wateroverlast door verstopte riolering.
  • Bevordering van gendergelijkheid en sociale rechtvaardigheid voor vrouwen, migranten en arme gemeenschappen.
  • Lokale gemeenschappen ondersteunen met economische voordelen die hun levensonderhoud ontlenen aan visserij of toerisme.
Bron: https://globalplasticaction.org/